دانشكده هادانشكده دامپزشكي
سايت ترويج دانشكده دامپزشكي

آدرس اين سايت  http://tarvij.um.ac.ir مي باشد

کتابخانه

كتابخانه‌ دانشكده‌ در سال‌ 1371 با يك‌ نفركتابدار و فضايي‌ به‌ مساحت‌ 50 مترمربع‌ درساختمان‌ استيجاري‌ دانشكده‌ واقع‌ در بولوارسجاد مشهد شروع‌ به‌ كار كرد و در حال‌ حاضر داراي‌سه‌ كتابدار و فضايي‌ به‌ مساحت‌ 120 مترمربع‌مي‌باشد. اين‌ كتابخانه‌ داراي‌بخشهاي‌امانت‌،مخزن‌ مرجع‌، نشريات‌ و سالن‌مطالعه‌ است‌. همچنين‌ كتابخانه‌ به‌ 3 دستگاه‌رايانه‌ و نرم‌ افزارهاي‌ مربوط‌ به‌ رشته‌ دامپزشكي‌مجهز است‌. اين‌ كتابخانه‌ داراي‌ 3529 جلدكتاب‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ و 2641 جلد كتاب‌ به‌ زبان‌انگليسي‌ است‌ كه‌ غالباً جزو جديدترين‌ كتب‌اختصاصي‌ رشتة‌ دامپزشكي‌ هستند. بخش‌نشريات‌ دانشكده‌ نيز 50 عنوان‌ مجلات فارسي ‌و 25 عنوان‌ نشريه‌ خارجي‌ دارد.

اتاق رايانه

اتاق‌ رايانة‌ دانشكده‌ در سال‌ 1374 تأسيس‌ شده ‌و هم‌ اكنون‌ با داشتن‌ 10 دستگاه‌ رايانه‌ براي قسمت دانشجويي و 13 دستگاه براي اعضاي هيات علمي و تعداد 4 چاپگر و يك دستگاه اسكنر در حال‌ سرويس‌ دهي‌به‌ اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ دانشكده‌، دانشجويان‌دكتري‌ و كارشناسي دانشكده‌ مي‌باشد. اتاق‌ رايانه‌دانشكده‌ داراي‌ 66 برنامه‌ نرم‌افزاري‌ علمي‌ وكاربردي‌ است.‌با برنامه‌ ريزي‌ انجام‌ شده‌ امكان ‌استفاده‌ از شبكه‌ اينترنت‌ و پست‌ الكترونيكي‌ دراين‌ دانشكده‌ ميسر شده است.

درمانگاه هاي تخصصي

درمانگاههاي‌ تخصصي‌ دانشكده‌ شامل‌بخشهاي‌ بيماريهاي‌ داخلي‌ دامهاي‌ بزرگ‌،بيماريهاي‌ داخلي‌ دامهاي‌ كوچك‌، مامايي‌ وبيماريهاي‌ توليد مثل‌دام‌، جراحي‌، راديولوژي‌،بيماريهاي طيور، بيماريهاي‌ آبزيان‌ و آزمايشگاه‌تشخيص‌ مي‌باشد كه‌ به‌ صورت‌ تخصصي‌خدمات‌ درمانگاهي‌ ارائه‌ مي‌نمايد.

آزمايشگاه ها

دانشكده‌ دامپزشكي‌ داراي‌ 7 آزمايشگاه‌ است‌ كه‌براي‌ قسمت‌ عملي‌ بعضي‌ از دروس‌ و كارهاي‌پژوهشي‌ دانشجويان‌ و اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. علاوه‌ برآزمايشگاهها، دانشكده‌ داراي‌ سالن‌ كالبدگشايي‌ نيز هست‌ كه‌ در پرديس‌ دانشگاه‌ واقع‌شده‌ و داراي‌ كلاس‌ درس‌، سالن‌ تشريح‌ دامهاي‌اهلي‌ و سردخانه‌ جهت‌ نگهداري‌ نمونه‌ بوده‌ ودر امور تحقيقاتي‌ و آموزش‌ مربوط‌ به‌علم‌ كالبدشناسي‌، تهيه‌ نمونه‌هاي‌ آموزشي‌اسكلت‌ و فيكس‌ كردن‌ دامهاي‌ اهلي‌ مورداستفاده‌ قرار مي‌گيرد. آزمايشگاههاي‌ موجود در دانشكده‌ عبارتند از: 1ـ آزمايشگاه‌ شماره‌ 1 علوم‌ پايه‌ 2ـ آزمايشگاه‌ شماره‌ 2 علوم‌ پايه‌ 3- آزمايشگاه شماره 3 علوم پايه 4ـ آزمايشگاه‌ شماره‌ 1 پاتوبيولوژي‌ 5- آزمايشگاه‌ شماره‌ 2 پاتوبيولوژي‌ 6ـ آزمايشگاه‌ كلينيكال‌ پاتولوژي‌ 7ـ آزمايشگاه‌ پشتيباني‌تعداد دانشجويان دانشکده دامپزشکي بين سال هاي 71 تا 81
سال دکتري کارشناسي کارداني جمع
1371 28 - 20 48
1372 60 - 55 115
1373 82 - 57 139
1374 104 - 46 150
1375 133 - 48 181
1376 151 - 49 200
1377 172 - 56 228
1378 198 - 77 275
1379 221 - 93 314
1380 243 22 93 358
1381 268 27 - 295آمار دانش آموختگان دانشکده دامپزشکي بين سال هاي 71 تا 81
سال هاي مختلف کارداني دکتري حرفه اي دامپزشکي جمع
71 تا 73 20 - 20
73 تا 75 57 - 57
75 تا 77 43 20 63
77 تا 79 37 54 91
79 تا 81 24 27 51
جمع کل 181 101 282تعداد دانشجويان دانشکده دامپزشکي در مقاطع مختلف آموزشي در سال 81
گروه آموزشي دکتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي جمع
دامپزشکي 268 47 295


تعداد مقاطع تحصيلي دانشکده بين سال هاي 71 تا 81
سال هاي کارداني دکتري حرفه اي کارشناسي جمع
71 تا 81 1 1 1 3


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها