دانشكده هادانشكده مهندسي
كتابخانه

كتابخانه دانشكده مهندسي در سال 1355 با امكانات محدود آغاز بكار كرد. اين كتابخانه 720 متر مربع مساحت دارد كه شامل سالن مطالعه برادران و مطالعه خواهران ، بخش مرجع ، بخش  مجلات ، مخزن ، بخش اطلاع رساني ، سقارشها و اداري مي باشد.

شمار منابع كتابخانه ‌. افزون بر 25هزار  و 168 نسخه كتاب لاتين . 15هزار  و 655  نسخه كتاب فارسي ،  2363 نسخه استاندارد ، گزارشهاي علمي و فني و ساير اسناد ، 1054 نسخه پايان نامه دانشجويي و 66 عنوان مجله لاتين و 64 عنوان مجله فارسي مي باشد

آزمايشگاه

در اين‌ دانشكده‌، چندين‌ آزمايشگاه‌ و كارگاه‌ ازجمله‌، مقاومت‌ مصالح‌، علم‌ مواد، مكانيك‌سيالات‌، ارتعاشات‌، ديناميك‌ ماشين‌،ترموديناميك‌، انتقال‌ حرارت‌، ماشين‌ افزار،جوشكاري‌، اتومكانيك‌، بتن‌، مكانيك‌ خاك‌،هيدروليك‌، سازه‌، قير و آسفالت‌، مصالح‌ساختماني‌، فشارقوي‌، ماشين‌، اجزاي‌ كامپيوتر،الكترونيك‌... فعال‌ است‌ و دانشكده‌ داراي‌امكانات‌ مناسب‌ كامپيوتري‌ با ارتباطات‌ بين‌المللي‌ است‌.آمار دانش آموختگان گروه برق طي سال هاي گذشته
مقطع تحصيلي تا سال 1340 از 41 تا 50 از 51 تا 60 از 61 تا 70 از 71 تا 78 از 79 تا 81 81 تا كنون
كارشناسي كنترل و ابزار دقيق - - - 139 180 67 -
كارشناسي الكترونيك - - 46 493 374 83 157
كارشناسي قدرت - - - 32 45 42 82
كارشناسي ارشد الكترونيك - - - - - 11 24
كارشناسي ارشد كنترل - - - - 25 4 22
كارشناسي ارشد مخابرات - - - - 15 10 34
دكتراي برق - - - - - 3 -
كارشناسي مخابرات - - - - 29 53 97
كارشناسي ارشد قدرت - - - - 35 9 -

 آمار دانش آموختگان گروه شيمي طي سال هاي گذشته
مقطع تحصيلي تا سال 1340 41 تا 50 51 تا 60 71 تا 70 71 تا 78 79 تا 81 81 تا كنون
كارشناسي مهندسي شيمي - - - - 82 66 154
كارشناسي ارشد صنايع غذائي - - - - - - -آمار دانش آموختگان گروه عمران طي سال هاي گذشته
مقطع تحصيلي تا سال 1340 41 تا 50 51 تا 60 61 تا 70 71 تا 78 79 تا 81 81 تا كنون
كارداني عمران روستائي و كارهاي عمراني ساختمان - - - 111 متوقف شده متوقف شده متوقف شده
كارداني نقشه برداري - - - 87 متوقف شده متوقف شده متوقف شده
كارشناسي عمران - - 115 451 620 132 228
كارشناسي ارشد سازه - - - 23 46 3 42
كارشناسي ارشد سازه هاي هيدروليكي - - - - 10 12 9
كارشناسي ارشد آب - - - - 10 12 15
كارشناسي ارشد خاك و پي - - - - 12 8 8
كارشناسي ارشد راه و ترابري - - - - - 3 16
دكتراي سازه - - - - - - -
دكتراي آب و سازه هيدروليكي - - - - - - -


آمار دانش آموختگان گروه رايانه طي سال هاي گذشته
مقطع تحصيلي تا سال 1340 41 تا 50 51 تا 60 61 تا 70 71 تا 78 79 تا 81 81 تا كنون
كارشناسي مهندسي نرم افزار - - - 67 296 82 195
كارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار - - - - 9 5 34
كارشناسي مهندسي سخت افزار - - - - - - -


آمار دانش آموختگان گروه متالوژي و مواد طي سال هاي گذشته
مقطع تحصيلي تا سال 1340 41 تا 50 51 تا 60 61 تا 70 71 تا 78 79 تا 81
كارشناسي مهندسي متالوژي و مواد - - - - 54 60


آمار دانش آموختگان گروه مكانيك طي سال هاي گذشته
مقطع تحصيلي تا سال 1340 41 تا 50 51 تا 60 61 تا 70 71 تا 78 79 تا 81 81 تا كنون
كارداني جوشكاري - - - 56 متوقف شده متوقف شده متوقف شده
كارشناسي طراحي جامدات - - - 57 259 67 159
كارشناسي حرارت و سيالات - - - 289 318 58 131
كارشناسي ارشد طراحي جامدات - - - - - 14 -
كارشناسي ارشد حرارت و سيالات - - - 9 53 18 -
دكتراي مكانيك - - - - - - -
كارشناسي ارشد مكانيك طراحي كاربردي - - - - - - 44


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها