دانشكده هادانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى
کتابخانه

کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد در سال 1335 به همت دکتر علي اکبر مجيدي فياض (رياست دانشکده) در فضاي محدودي با حدود 400 جلد کتاب در محل قبلي دانشکده در مرکز شهر تاسيس شد. پس از درگذشت شادروان دکتر علي اکبر فياض در شهريور 1350 کتابخانه دانشکده به نام آن مرحوم نام گذاري شد. با وجود تغييرات و توسعه تدريجي که از سال هاي دور در ساختمان کتابخاه صورت گرفتب ويژه توسعه کتابخانه در سال 1366 و تفکيک بخش مرجع توسط شادروان دکتر خواجويان و طرح توسعه کتابخانه در طبقه همکف در سال 1375 توسط رياست کتابخانه مساحت کل زير بناي کتابخانه حدود 1700 متر مربع رسيد که 511 متر مربع آن به سالن مطالعه اختصاص يافت. پس از درگذشت دکتر راميار (استاد دانشکده الهيات) همسر ايشان بخشي از کتاب هاي آن مرحوم را به کتابخانه دانشکده ادبيات اهدا نمودند. در سال 1363 بعد از درگذشت مرحوم دکتر مفخم پايان همسر ايشان با همکاري آقاي دکتر محمد حسين پاپلي کتاب هاي استاد را به رسم هديه در اختيار کتابخانه قرار داد. کتاب هاي مرحوم دکتر حسين خديو جم نيز که شامل تعدادي نسخه خطي و دوره هائي از مجله ارمغان بود به کتابخانه دانشکده اهداء گرديد. يکي ديگر از افراد خيري که تعداد 1111 جلد کتاب در زمينه شعر معاصر به کتابخانه دانشکده اهداء نمود آقاي سياوش پرواز قاضي دادگستري خراسان بود. در حال حاضر مجموع منابع کتابخانه شامل حدود 55000 جلد کتاب فارسي 25000 جلد لاتين و 15000 جلد عربي است که به شيوه کتابخانه کنگره طبقه بندي شده است. اين کتابخانه با 22 کارمنددر دو شيفت اداره مي شود و شامل بخش هاي سفارشات داخلي سفارشات خارجي خدمات فني نسخ خطي بخش مرجع بخش مجلات و پايان نامه ها به صورت قفسه باز مي باشد. در بخش نسخ خطي کتابخانه در مجموع 521 نسخه نگهداري مي شود که از اين تعداد 21 نسخه بسيار نفيس و 119 نسخه نفيس 164 نسخع به صورت حلقه هاي ميکرو فيلم و 110 نسخه عکسي است. تعداد اعضاي کتابخانه بيش از 2500 دانشجو و هيات علمي و کارمند است و مجهز به سيستم رايانه اي و به شبکه سراسري دانشگاه نيز متصل مي باشد.

اتاق رايانه

اتاق رايانه دانشکده به سه بخش کارشناسي با ظرفيت 36 نفر کارشناسي ارشد با ظرفيت 10 نفر تقسيم شده است که هر يک داراي تجهيزات لازم مانند رايانه و چاپگر مي باشد. بعلاوه اتاق رايانه دانشکده داراي يک عدد تخته الکترونيکي( Smart Board ) و يک عدد Video Projector است.

اتاق پژوهش

نظر به اهميت پژوهش در ارتقاي سطح کيفي و کمي دانشکده مديريت دانشکده تصميم گرفت پس از انتقال دانشکده به پرديس دانشگاه اتق خاصي را جهت انجام پژوهش تخصيص دهد. اين اتاق که در بخش مديريت دانشکده واقع است با 4 رايانه يک چاپگر ليزري و نرم افزارهاي ضروري تجهيز گرديده است.

آزمايشگاه ها

دانشکده ادبيات داراي دو آزمايشگاه جغرافيا دو آزمايشگاه زبان و يک آزمايشگاه علوم اجتماعي ( دردست تجهيز ) مي باشد. آزمايشگاه جغرافيا به آخرين تجهيزات GIS و نقشه برداري و نقشه کشي مجهز است. گروه زبان انگليسي نيز اخيرا داراي يک آزمايشگاه بسيار مدرن گرديده است که در کنار آزمايشگاه قديمي به ارائه خدمات مي پردازد.

تالار فردوسي

دانشکده ادبيات داراي تالار سخنراني با ظرفيت 160 نفر است. با توجه به تعداد بالاي دانشجويان اين دانشکده که حدودا 25% کل دانشجويان اين دانشگاه را تشکيل مي دهد اين تالار جوابگوي نيازهاي دانشکده نيست. قرار است تالار سخنراني بزرگ و در خور شان دانشکده در طرح توسعه ساخته شود.

تالار اجتماعات

دانشکده ادبيات داراي تالار اجتماعات مجهز با ظرفيت 50 نفر است که براي نشست هاي شوراهاي مختلف آموزشي پژوهشي و اداري مورد استفاده قرار مي گيرد.تعداد دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انساني بين سال هاي 71 تا 1378( دوره هاي روزانه و دوره هاي معادل)
سال جمع سال جمع
1371 و ماقبل 788 1375 895
1372 400 1376 2581
1373 356 1377 2995
1374 627 1378 3057تعداد مقاطع تحصيلي دانشکده ادبيات و علوم انساني بين سال هاي 1371- 1381
سال هاي مختلف کارشناسي کارشناسي ارشد دکتري جمع
1371 7 6 4 17
1372 7 6 4 17
1373 7 6 4 17
1374 7 6 4 17
1375 7 7 4 18
1376 7 8 4 19
1377 7 9 4 20
1378 7 6 4 17
1379 7 8 3 18
1380 7 9 1 17
1381 7 9 2 18


تعداد دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انساني در گروه هاي آموزشي مختلف1381
گروه آموزشي کارشناسي کارشناسي ارشد دکتري
زبان و ادبيات فارسي 681 30 32
زبان و ادبيات انگليسي 567 - -
زبان و ادبيات فرانسه 254 23 -
زبان و ادبيات عرب 403 15 5
تاريخ 487 20 -
جغرافيا 435 26 7
علوم اجتماعي 883 19 -
زبان شناسي همگاني - 18 2
آموزش زبان - 21 -
جمع کل 3710 172 46


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها