دانشكده هاگروه علوم اجتماعي

هيات علمي

در اين صفحه شما اين امكان را مي يابيد كه جستجوي كاملي براساس نام پرسنل مورد نظر خود انجام دهيد. لطفا نام يا نام خانوادگي فرد مورد نظر خود را وارد كرده صبر نماييد تا اطلاعات پردازش شود.

 

استادان شاغل
نام نام خانوادگي محل خدمت پست الكترونيكي
احمدرضااصغرپور ماسوله علوم اجتماعي  asgharpour um ac ir
حسیناکبری علوم اجتماعي  h-akbari ferdowsi um ac ir
غلامرضاحسنی درمیان علوم اجتماعي  gh-hassani um ac ir
غلامرضاصدیق اورعی علوم اجتماعي  sedighouraee um ac ir, sedighouraee googlemail com
مجیدفولادیان علوم اجتماعي  fouladiyan ferdowsi um ac ir
مهدیکرمانی علوم اجتماعي  m-kermani ferdowsi um ac ir
علی اکبرمجدی علوم اجتماعي  majdi ferdowsi um ac ir
محمدمظلوم خراسانی علوم اجتماعي  mmkhorasani ferdowsi um ac ir
حسینمیرزائی علوم اجتماعي  hmirzaei ferdowsi um ac ir
محسننوغانی دخت بهمنی علوم اجتماعي  noghani um ac ir
علییوسفی علوم اجتماعي  yousofi um ac ir

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها