دانشكده هاگروه تاريخ

هيات علمي

در اين صفحه شما اين امكان را مي يابيد كه جستجوي كاملي براساس نام پرسنل مورد نظر خود انجام دهيد. لطفا نام يا نام خانوادگي فرد مورد نظر خود را وارد كرده صبر نماييد تا اطلاعات پردازش شود.

 

استادان شاغل
نام نام خانوادگي محل خدمت پست الكترونيكي
محمدتقیایمان پور تاريخ  mimanpour hotmail com
پدرامجم تاريخ  pedramjam yahoo com
علی اصغرذوقی برزشی تاريخ  zoghi ferdowsi um ac ir
سیدجلالرجائی تاريخ  rejaei-sj ferdowsi um ac ir
عباسسرافرازی تاريخ  absarafrazi yahoo com
جوادعباسی تاريخ  abbasiiran yahoo com
مریمعزیزیان تاريخ  maryamazizian ferdowsi um ac ir
نجم الدینگیلانی تاريخ  gilani ferdowsi um ac ir
علیناظمیان فرد تاريخ  Movarrekh gmail com
لیلانجفیان رضوی تاريخ  najafian ferdowsi um ac ir
هادیوکیلی تاريخ  vakili um ac ir

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها