دانشكده هاگروه جغرافيا

هيات علمي

در اين صفحه شما اين امكان را مي يابيد كه جستجوي كاملي براساس نام پرسنل مورد نظر خود انجام دهيد. لطفا نام يا نام خانوادگي فرد مورد نظر خود را وارد كرده صبر نماييد تا اطلاعات پردازش شود.

 

استادان شاغل
نام نام خانوادگي محل خدمت پست الكترونيكي
محمداجزاء شکوهی جغرافيا  shokouhim ferdowsi um ac ir
هادیاعظمی جغرافيا  aazami um ac ir
خدیجهبوزرجمهری جغرافيا  azar1334 gmail com
محسنجان پرور جغرافيا  janparvar um ac ir
سیدرضاحسین زاده جغرافيا  srhosseinzadeh um ac ir
براتعلیخاکپور جغرافيا  khakpoor um ac ir
امید علیخوارزمی جغرافيا  kharazmi ferdowsi um ac ir
رضادوستان جغرافيا  doostan um ac ir
محمدرحیمرهنماء جغرافيا  rahnama2002 yahoo com
سیدهادیزرقانی جغرافيا  h-zarghani um ac ir
آذرزرین جغرافيا  azarzarrin gmail com
حمدالهسجاسی قیداری جغرافيا  ssojasi yahoo com
حمیدشایان جغرافيا  shayan34 yahoo com
طاهرهصادقلو جغرافيا  tsadeghloo yahoo com
علی اکبرعنابستانی جغرافيا  anabestani um ac ir
مریمقاسمی جغرافيا  magh30 um ac ir
محمدقاسمی خوزانی جغرافيا  khozani ferdowsi um ac ir
عباسمفیدی جغرافيا  abbasmofidi um ac ir
مسعودمینائی جغرافيا  m minaei ferdowsi um ac ir

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها