دانشكده هادانشكده مهندسيفكر انتشار نشريه مهندسي از سال 1358 يعني فقط 4 سال پس ار تاسيس دانشكده به اجراء گذارده شد. پس از طي مراحل اداري و كسب مجوزها اولين شماره نشريه در سال 1365 منتشر شد كه تمامي آن به گزارش سمينار ارتباط دانشگاه با صنعت كه براي اولين بار به فكر و همت دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شده بود اختصاص يافت. با تعطيلي دانشگاه ها نشريه تعطيل شد و سپس اولين شماره پس از تعطيلي در سال 1363 منتشر شد. از ابتداي فعاليت نشريه تماس همكاران هيات علمي در رشد و تعالي آن مشاركت داشتند در حال حاضر بحمدالله با بهره گيري از اساتيد مجرب دانشگاه هاي مختلف كشور در هيات تحريريه نشريه دانشكده مهندسي بطور مرتب با كيفيتي برابر با نشريات درجه يك مهندسي كشور منتشر مي شود.سر دبيران نشريه از بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر محمد حسين مدير شانه چي استاديار 62 تا 64
دكتر هاشم اورعي مير زماني استاديار 64 تا 69
دكتر محمد حسين مدير شانه چي دانشيار 69 تا 75
دكتر حسن حاجي كاظمي دانشيار 75 تا 83
دكتر سيد حسين نوعي استاد 83 تا كنونمدير مسئول
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر علي حائريان اردكاني استاد 62 تا 86
دكتر اسماعيل آيتي استاد 86 تاكنونفهرست اعضاي هيات تحريريه نشريه دانشكده مهندسي
نام‏ونام‏خانوادگى عضو هيات علمي دانشگاه مرتبه
دكتر اسماعيل آيتي دانشگاه فردوسي مشهد استاد 
دكتر محمد حسين ابوالبشري دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار
دكتر محمد رضا اصفهاني دانشگاه فردوسي مشهد استاد
دكتر مهدي احسان دانشگاه صنعتي شريف استاد
دكتر مجتبي ازهري دانشگاه صنعتي اصفهان استاد
دكتر اصغر برادران رحيمي دانشگاه فردوسي مشهد استاد
دكتر وهاب پيروزپناه دانشگاه تبريز استاد
دكتر محمد حسين پنجه شاهي دانشگاه تهران دانشيار
دكتر حسين دلداري دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار
دكتر مجتبي زبرجد دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار
دكتر امير رضا زراتي دانشگاه صنعتي امير كبير دانشيار
دكتر رضا صفابخش دانشكاه صنعتي امير كبير استاد
دكتر حسين ضميري جعفريان دانشكاه فردوسي مشهد دانشيار
دكتر رضا قاضي دانشكاه فردوسي مشهد استاد
دكتر منصور كبگانيان دانشكاه صنعتي امير كبير دانشيار
دكتر محمود كمره اي دانشكاه تهران استاد
دكتر محمد علي گلعزار دانشكاه صنعتي اصفهان استاد
دكتر محمد باقر منهاج دانشكاه صنعتي امير كبير استاد
دكتر سيد حسين نوعي دانشكاه فردوسي مشهد استاد


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها