دانشكده هادانشكده علوم رياضيمجله پژوهشهای علوم ریاضی مشهد

مجله علوم در سال 1375 با همیاری کلیه گروههای دانشکده علوم پایه و ریاضی شروع به فعاليت كرد و هدف از آن انعكاس نتايج پژوهش هاي جديد و معتبر علمي در زمينه هاي علوم تجربي رياضي و شاخه هاي وابسته است. ايجاد همكاري نزديك بين پژوهشگران علوم و همچنين ايجاد انگيزه نوآوري و گسترش انديشه هاي علمي و پیشبرد مرزهاي دانش در بين دانشجويان ، متخصصان و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و علاقه مندان به علوم پايه بوسيله انتشار مقاله هاي علمي از عمده اهداف مجله است. البته در جلسه هیات تحریریه مورخ 4/2/1385 مصوب شد که دانشکده علوم ریاضی مجله ای تخصصی تحت عنوان : مجله پژوهشهای علوم ریاضی مشهد انتشار نماید و از مجله علوم تفکیک گردد. دانشکده علوم ریاضی اقدام به انتخاب هیات تحریریه این مجله نموده است ، که قرار است به زبان انگلیسی تحت عنوان ((Mashhad Journal of Mathematical Sciences ))انتشار یابد .

مشخصات اعضاي هيأت تحريريه مجله پژوهشهای علوم رياضی مشهد

نام‏ونام‏خانوادگى رشته تحصيلی مدرک تحصيلی محل اشتغال سمت مرتبه دانشگاهی
جعفر احمدی آمار رياضی (نظريه رکوردها) ph.d دانشگاه فردوسی مشهد عضو هيئت تحريريه دانشيار
ناصر رضا ارقامي آمار رياضي (نظريه اطلاع و استنباط شواهدي و ناپارامتري) ph.d دانشگاه فردوسی مشهد عضو هيئت تحريريه استاد
مجيد اسدی قابليت اعتماد ph.d دانشگاه اصفهان عضو هيئت تحريريه دانشيار
زهرا افشارنژاد هندسه و معادلات ديفرانسيل ph.d دانشگاه فردوسی مشهد عضو هيئت تحريريه استاد
فائزه توتونيان آناليز عددي(روشهای عددی در جبر خطی) ph.d دانشگاه فردوسی مشهد عضو هيئت تحريريه استاد
علی خاکی صديق کنترل مقاوم ph.d دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي عضو هيئت تحريريه استاد
محمد رضا رجبزاده مقدم جبر (نظريه گروهها) ph.d دانشگاه فردوسی مشهد سردبيروعضو هيئت تحريريه استاد
حسين ذاکری جبر جابجايي ph.d دانشگاه تربيت معلم تهران عضو هيئت تحريريه استاد
محمود لشکري زاده بمي آناليز هارمونيک ph.d دانشگاه اصفهان عضو هيئت تحريريه استاد
محمد رضا مشكاني آمار(استنباط بيزی و سريهای زمانی) ph.d دانشگاه شهيد بهشتي عضو هيئت تحريريه استاد
مهدوي اميري نظام الدين تحقيق در عمليات ph.d دانشگاه صنعتي شريف عضو هيئت تحريريه استاد
اسدا... نيکنام آناليز تابعي ph.d دانشگاه فردوسي مشهد عضو هيئت تحريريه استاد
علی وحيديان کامياد نظريه کنترل ph.d دانشگاه فردوسي مشهد عضو هيئت تحريريه استاد
بهمن هنري سيستمهاي ديناميکي ph.d دانشگاه شهيد بهشتي عضو هيئت تحريريه استادسر دبیر مجله از بدو تاسیس تا کنون
نام‏ونام‏خانوادگى دوران تصدی
دکتر محمد رضا رجب زاده مقدم از ابندا تا كنونمدیر مسئول از بدو تاسیس تا کنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمی دوران تصدی
دکتر محمد رحيمي زاده استاد از ابتدا تا 85
دکتر حامدرضا طارقيان دانشيار 1385-ادامه دارد


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها