دانشكده هادانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتىدانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال 1352 اقدام به انتشار مجله نموده است که هر سال چهار شماره از آن منتشر می شود. این مجله جهت ارائه مقالات علمی - تخصصی و تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی در سراسر کشور با هدف در اختیار گذاردن آخرین و جدیدترین تحقیقات مربوط به رشته های علوم انسانی منتشر می شود و به لحاظ قدمت و کیفیت تحقیقاتی از اعتبار علمی ویژه ای در سطح دانشگاههای کشور برخوردار است.سر دبیران مجله از بدو تاسیس تا کنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمی دوران تصدی
دکتر حمید زرین کوب دانشیار 52 تا 54
دکتر مقصود مقصودلو استاد 54 تا58
دكتر محمد مهدی رکنی یزدی استاد 58 تا62
دکتر محمد جعفر یاحقی استاد 62 تا 65
دكتر رضا انزابی نژاد استاد 65 تا 73
دكتر تقی وحیدیان کامکار استاد 73 تا 80
دكتر رضا انزابی نژاد استاد 80 تا 83
دكتر محمد تقوي استاد 83تا کنون ادامه داردمدیران مسئول از بدو تاسیس تا کنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمی دوران تصدی
دکتر محمد مهدی رکنی یزدی استاد از ابتدا تا 80
دکتر محمد جاوید صباغیان استادیار 81 تا کنونفهرست اعضای هیات تحریریه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام‏ونام‏خانوادگى عضو هیات علمی دانشگاه مرتبه
دکتر رضا زمردیان فردوسی مشهد استاد
دکتر منصور رستگار فسائی شیراز استاد
دكتر اصغر دادبه علامه طباطبائی استاد
دکتر رامپور صدر نبوی فردوسی مشهد استاد
دكتر بهرام طوسی فردوسی مشهد دانشیار
دكتر محمد فاضلی فردوسی مشهد استاد
دكتر رسید حسن مطیعی لنگرودی فردوسی مشهد استاد
دکتر ابوالقاسم پرتوی فردوسی مشهد دانشیار
دکتر امیر محمد انوار تهران استاد
دكتر رضا اشرف زاده آزاد مشهد استاد
دکتر علی خزاعی فرید فردوسی مشهد استادیار
دكتر محمد تقی راشد محصل موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی استاد
دكتر علی اشرف صادقی تهران استاد
دكتر کوروش صفوی علامه طباطبائی دانشیار
دكتر میر جلال الدین کزازی علامه طباطبائی استاد
دكتر سید رحیم مشیری تهران استاد
دكتر مهدی مشکوه الدینی فردوسی مشهد استاد


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها