دانشكده هاگروه پاتوبيولوژي


گروه پاتوبيولوژى

اين‌ گروه‌ با 12 عضو هيأت‌ علمي‌ شامل ‌بخشهاي‌ آسيب‌شناسي‌، ايمني‌شناسي‌، باكتري‌شناسي‌ و بيماريهاي‌ باكتريايي‌، ويروس‌شناسي‌ و بيماريهاي‌ ويروسي‌، قارچ‌شناسي‌ و بيماريهاي‌ قارچي‌، انگل‌شناسي‌و بيماريهاي‌ انگلي‌ و بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي به انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اشتغال دارد‌. بخش هاي مختلف گروه پاتوبيولوژي علاوه بر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي جاري كه عموماً در قالب آزمايشگاه هاي گروه انجام مي گيرد،خدمات آزمايشگاهي مربوط به موارد ارجاعي به كلينيك دانشكده را نيز ارائه مي كند و بخش آسيب شناسي نيز در زمينه كالبد گشايي و تهيه مقاطع هيستوپاتولوژيك، با كلينيك دانشكده همكاري مي نمايد. نظر به پيشرفت و توسعه شگرف بيوتكنولوژي، همچنين تخصص و توان اعضاء گروه پاتوبيولوژي، آزمايشگاه بيوتكنولوژي نيز راه اندازي شده است و زمينه فعاليت هاي تخصصي در حوزه علوم بيوتكنولوژي، كه اهتمام به آن ضرورت كامل دارد، فراهم آمده است. اين‌گروه‌ داراي‌ دوآزمايشگاه‌ در محل‌ دانشكده‌ مي‌باشد. بخش‌آسيب‌شناسي‌ و كالبدگشايي‌ اين‌ گروه‌ توان‌ ارائه‌خدمات‌ تخصصي‌ درزمينه‌ تهيه‌ و تشخيص‌نمونه‌هاي‌ هيستوپاتولوژي‌ و كالبدگشايي‌ رادارد.

<><><><><><><><> 

 مديران گروه پاتوبيولوژي از بدو تاسيس تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
محمد برات نيكدل مربي 71 تا 75
دكتر ابوالقاسم نقيبي استاديار 75 تا 76
دكتر غلامرضا رزمي استاديار 76 تا80
دكتر محسن ملكي استاديار 80 تا86
دكتر احمد رضا موثقي دانشيار 86 تا88
دكترغلامرضا هاشمي تبار دانشيار 88 ادامه دارد

 

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه پاتوبيولوژي اينجا را كليك كنيد

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها