دانشكده هاگروه علوم پايهگروه علوم پايه

اين‌ گروه‌ با هشت‌ عضو هيأت‌ علمي‌، داراي ‌بخشهاي‌ فيزيولوژي‌، فارماكولوژي‌، سم‌شناسي‌، بيوشيمي‌، علوم‌ آناتومي‌(كالبدشناسي‌، بافت‌شناسي‌ و جنين‌شناسي‌) وماهي‌شناسي‌ است‌. اين‌ گروه‌ داراي‌ 3 آزمايشگاه‌و همچنين‌ سالن‌ تشريح‌ جهت‌ ‌كالبدشناسي‌ حيوانات‌ و سردخانه‌ براي‌ حفظ‌ ونگهداري‌ نمونه‌هاي‌ موردنياز مي‌باشد. بخش‌علوم‌ آناتومي‌ توان‌ تهيه‌ استخوانهاي‌ گونه‌هاي‌مختلف‌ حيوانات‌ اهلي‌ جهت‌ استفاده‌ درامورآموزشي‌ را دارد. علاوه‌ بر اين‌، بخش‌ مذكورضمن‌ ارائه‌ قسمت‌عملي‌درس‌ بافت‌شناسي‌ وهيستوتكنيك‌، قادر به‌ تهيه‌ نمونه‌هاي‌ميكروسكوپيك‌ بافت‌شناسي‌ است.

<><><><>

 مديران گروه علوم پايه از بدو تاسيس تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
حسام دهقاني مربي 71 تا 72
بهروز فتحي مربي 72 تا 74
سعيد خانزادي مربي 74 تا77
دكتر ابوالقاسم نبي پور استاديار 77 تا 79
حميده قدرتي آزادي مربي 79 تا 81
دكتر احمد رضا راجي استاديار 81 تا 83
دكتر حميد رضا كازراني مربي 83 تا 85
دكتر حسام دهقاني استاديار 85 تا 87
دكتر ابوالقاسم نبي پور دانشيار 87 ادامه دارد

 

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه علوم پايه اينجا را كليك كنيد

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها