دانشكده هاگروه مهندسي عمراناين گروه در حال حاضر در دوره كارشناسي عمران، كارشناسي ارشد سازه، آب ، سازه هاي هيدروليكي، خاك و پي و راه و ترابري و محيط زيست و دكتري سازه، مهندسي آب و خاك و پي، آب و هيدروليك و راه و ترابريفعاليت آموزشي و پژوهشي دارد. تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي 141 واحد مي باشد.مديران گروه عمران از سال 58 تا كنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر فريدون ايراني استاديار 58 تا 60
مهندس براتعلي محمدزاده مربي 62 تا 62
مهندس جليل ابريشمي مربي 62 تا 62
مهندس محمد باقر شريفي مربي 62 تا 63
دكتر ماشاءالله سعيديان استاديار 63 تا 65
مهندس محمد رضا اصفهاني مربي 65 تا 72
دكتر محمد رضا جعفرزاده استاديار 70 تا 72
دكتر كاظم مسلم استاديار 72 تا 74
دكتر حسن حاجي كاظمي دانشيار 74 تا 76
دكتر محمد رضائي پژند استاد 76 تا 78
دكتر يونس نيازي استاديار 78 تا 80
دكتر سيد محمود حسيني استاديار 80 تا 82
دكتر فرزاد شهابيان مقدم استاديار 82 تا 83
دكتر محمود فغفور مغربي دانشيار 83 تا 87
دكتر جعفر بلوري بزاز استاديار 87 تا 89
دكتر منصور قلعه نوي
استاديار 89 ادامه دارد


براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه  مهندسي عمران اينجا را كليك كنيد


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها