دانشكده هاگروه مهندسي برقگروه برق در سال 1357 در چهار گرايش قدرت، الكترونيك، كنترل و ابزار دقيق مخابرات تاسيس شد و به ترتيب در سال هاي 1366 و 1373 مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به حوزه فعاليت آن اضافه شده است و تا سال 1390 گرايش مهندسي پزشكي و رشته مكاترونيك با همكاري گروه مكانيك در مقطع تحصيلات تكميلي راه اندازي خواهد شد اين گروه هم اكنون  با  26 عضو هيات علمي و 768  دانشجوي كارشناسي ، 144 دانشجوي كارشناسي ارشد و 81  دانشجوي دكتري به فعاليت مشغول است . مديران گروه برق از سال 58 تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
مهندس حسين طباطبائي يزد مربي 58 تا 60
دكتر حسين حسن آبادي دانشيار 60 تا61
دكتر خليل مافي نژاد استاديار 61 تا 63
دكتر علي پيروي استاديار 63 تا68
مهندس كوروش انصاري مربي 68 تا 70
دكتر دكتر رضا قاضي دانشيار 70 تا 74
دكتر محمد مولوي كاخكي دانشيار 75 تا 77
دكتر سيد علي رضا سيدين استاديار 77 تا 79
دكتر كوروش انصاري استاديار 79 تا 83
دكتر ناصر پريز استاديار 83 تا 86
دكتر جواد ساده استاديار 86 تا كنون


براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه مهندسي برق اينجا را كليك كنيد

توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها