دانشكده هاگروه رياضيدوره‏هاى كارشناسى رياضي

دوره كارشناسي رياضي كاربردي : هدف از تشكيل اين دوره علاوه بر تربيت كارشناسان مورد نياز ادارات ، سازمانهاي دولتي و خصوصي از جمله بانك ها ، آموزش پرورش و ...، تربيت افراد براي انتقال علوم رياضي و كاربرد كامپيوتر به دانشجويان جهت مدلسازي سيستم ها ،استنباط ، تجزيه و تحليل انواع سيستم هاي علمي و كاربردي ، بهينه سازي سيستم ها و همچنين كاربرد تحقيق در عمليات و بهينه سازي در صنايع و سازمان هاي خدماتي مي باشد . همچنين در اين دوره افراد براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر يعني كارشناسي ارشد و دكتري تربيت مي شوند .

دوره كارشناسي رياضي محض : هدف از تشكيل اين دوره علاوه بر تربيت دبيران رياضي در آموزش و پرورش و تربيت كارشناس مورد نياز در بعضي از ادارات و ارگان هاي دولتي ، تربيت افراد جهت استفاده از علوم رياضي در مدلسازي سيستم ها و تجزيه و تحليل سيستم ها در ساير علوم از قبيل (فيزيك ، علوم مهندسي ، علوم اقتصاد و....) ، پيشبرد مرزهاي دانش و ايجاد روح علمي در جامعه است . همچنين در اين دوره افراد براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر يعني كارشناسي ارشد و دكتري تربيت مي شوند .دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتري‌

علاوه‌ بر دانشجويان‌ كارشناسي‌،در حال حاضر گروه‌ رياضي‌داراي 84 دانشجو در مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد است‌ كه‌ در گرايشهاي‌ جبر، آناليز، آناليز عددي‌، تحقيق‌ در عمليات‌، معادلات‌ ديفرانسيل‌ ،سيستم هاي ديناميكي و نظريه‌كنترل‌ مشغول‌ به‌تحصيل‌اند. همچنين‌ در حال‌ حاضر 48 دانشجوي‌ دكتري‌ در گرايشهاي‌ مذكور به‌تحصيل‌ اشتغال‌ دارند.

 مديران گروه رياضي ازسال 55 تا پايان 86 
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
پروفسور تقي فاطمي 55 تا 55
دكتر بهمن هنري استاديار 55 تا 57
دكتر اسدالله نيكنام استاديار 57 تا 61
دكتر باقر نشواديان استاديار 61 تا63
دكتر علي انصاري استاديار 63 تا 64
دكتر محمد رضا رجب زاده مقدم دانشيار 64 تا 68
دكتر اسدالله نيكنام دانشيار 68 تا 69
دكتراصغر كرايه چيان استاديار 69 تا 72
دكتر محمود ياسي استاديار 72 تا 72
دكتر اسدالله نيكنام استاد 72 تا 74
دكتر محمد علي پور عبدالله استاد 74 76
دكتر علي وحيديان كامياد دانشيار 76 تا 77
دكتر فائزه توتونيان استاد 77 تا 79
دكتر اسدالله نيكنام استاد 79 تا 81
دكتر شيرين حجازيان استاديار 81 تا 83
دكتر فاطمه هلن قانع استاد قاسمي دانشيار 83 تا85
دكتر زهرا افشارنژاد استاد 85 تاپايان 86 

 اعضاي هيات علمي گروه رياضي  كاربردي

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي
دكتر زهرا افشارنژاد استاد
دكتر فائزه توتونيان استاد
دكتر حامد رضا طارقيان استاد
دكتر محمد هادي فراهي استاد
دكتر اصغر كرايه چيان استاد
دكتر علي وحيديان كاميار استاد
دكتر سهراب عفتي دانشيار
دكتر سيد حسن علم الهدائي دانشيار
دكتر جعفر صابري نجفي دانشيار
دكتر حسين تقي زاده كاخكي دانشيار
دكتر فريدون رهبرنيا استاديار
دكتر نويد قهرمان استاديار
دكتر مرتضي گچ پزان استاديار


 


مديران گروه رياضي كاربردي  

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر زهرا افشارنژاد استاد 87  تا 87
دكتر فريدون رهبر نيا استاديار 87  تا 89
دكتر مرتضي گچ پزان استاديار 87 ادامه دارد

 مديران گروه رياضي محض  
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر شيرين حجازيان دانشيار 87 ادامه دارد

  اعضاي هيات علمي گروه رياضي  محض
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي
دكتر حميد رضا ابراهيمي وشكي استاد
دكتر محمد رضا رجب زاده مقدم استاد
دكتر كاظم خشيار منش استاد
دكتر محمد صال مصلحيان استاد
دكتر رجبعلي كاميابي گل استاد
دكتر بهروز مشايخي فرد استاد
دكتر اسدالله نيكنام استاد
دكتر بهمن هنري استاد
دكتر شيرين حجازيان  دانشيار
دكتر احمد عرفانيان دانشيار
دكتر فاطمه هلن    قانع استاد قاسمي دانشيار
دكتر سيد عليرضا كامل مير مصطفايي دانشيار
دكتر سعيد كيوانفر  دانشيار
دكتر مجيد ميرزا وزيري دانشيار
دكتر فهيمه خوش آهنگ قصر استاديار
دكتر هانيه    مير ابراهيمي استاديار

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها