دانشكده هاگروه زيست شناسي
دوره كارشناسى زيست‏شناسى

هدف دوره‏هاى كارشناسى رشته زيست‏شناسى تربيت كارشناسان متعهد و متخصص است به‏ نحوى كه آنان را با مفاهيم كلى و اساسى علم زيست‏شناسى و جنبه‏هاى نظرى و كاربردى مختلف آن آشنا شده به‏ علاوه با گذرانيدن دروس تخصصى هر يك از شاخه‏هاى علوم‏گياهى، دبيرى زيست‏شناسى و... بتوانند نياز مراكز آموزشى، پژوهشى، توليدى و خدماتى را در زمينه‏هاى مذكور مرتفع سازند.

 

دوره كارشناسى ارشد و دكتري

در اين گروه علاوه بر دانشجويان دوره كارشناسى، تعداد 68 دانشجوى كارشناسى ارشد در دو رشته علوم‏ جانورى و علوم‏گياهى و جمعا در 4 گرايش فيزيولوژى جانورى بيوسيستماتيك جانورى و فيزيولوژى گياهى سيستماتيك و اكولوژى گياهى و 10 دانشجوي دكتري در دو رشته فيزيولوژي گياهي و سلولي و مولكولي مشغول به تحصيل هستند.

<><><><><><><><><>

 

 

 مديران‌ گروه‌ زيست‌شناسي‌ از بدو تأسيس‌ تاكنون‌
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر فرزدقي استاديار 46 تا 48
دكتر روح الله صبحيان استاديار 48تا 51
دكتر اسحاق جلالي استاديار 51 تا 54
دكتر كاظم پريور استاديار 54 تا 55
دكتر هرمزديار كيان مهر استاديار 55 تا 57
دكتر جواد قرشي الحسيني استاديار 58 تا 60
محمود ذكائي مربي 60 تا 63
دكتر جواد قرشي الحسيني استاديار 63 تا 66
نصرت الله بريد فاتحي مربي 66 تا 71
دكتر مرتضي بهنام رسولي استاديار 71 تا 73
دكتر مهرداد لاهوتي دانشيار 73 تا 74
دكتر محمود ذكائي استاديار 74 تا 76
دكتر جمشيد درويش دانشيار 76 تا 78
دكتر ناصر مهدوي شهري استاديار 78 تا 80
دكتر فرشته قاسم زاده استاديار 80 تا 82
دكتر حميد اجتهادي استاديار 82 تا 84
دكتر علي مقيمي استاديار 84 تا 85
دكتر مريم متين مقدم استاديار 85 تا 86   
دكتر منصور مشرقي استاديار 86 تا 88
دكتر مريم مقدم متين استاديار 88 تا  90
دكتر فرهنگ حداد  استاديار 90  تاكنون

<> 

 

<> 

 

 

 

 

 

 اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ گروه‌ زيست‌شناسي‌
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
دكتر حميد اجتهادي استاد
دكتر مرتضي بهنام رسولي استاد
دكتر جمشيد درويش استاد
دكتر مهرداد لاهوتي استاد
دكتر ناصر مهدوي شهري استاد
دكتر احمد رضا بهرامي دانشيار
دكتر علي مقيمي دانشيار
دكتر فرشته قاسم زاده دانشيار
دكتر پروانه ابريشم چي استاديار
دكتر فرهنگ حداد استاديار
منصور علي آباديان استاديار
دكتر منصور مشرقي استاديار
دكتر مسعود فريدوني استاديار
دكتر مريم مقدم متين استاديار
معصومه بحريني مربي
سيسد مصطغي ترحمي مربي
اميد مير شمسي كاخكي مربي


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها