پنجشنبه 6 فروردين 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

دانشكده هاگروه زبان وادبيات انگليسيدوره كارشناسى

اين برنامه، با توجه به نظام ارزشى جامعه و نحوه و نگرش كلى به رشته‏هاى علوم انسانى بويژه زبان و ادبيات انگليسى و با تأكيد بر اصل سودمندى، ارتباط درسها با يكديگر، انطباق درسها، توالى منطقى آنها و نيز با در نظر گرفتن دو هدف تنظيم گرديده است : كسب مهارتهاى چهار گانه (درك مطالب، مكالمه، خواندن و نوشتن) زبان انگليسى آشنايى با ادبيات انگليسى و كمك به شكوفايى استعداد و ذوق ادبى دانشجويان تعداد واحدهاي درسي اين رشته 136 واحد است.

دوره كارشناسي ارشد آموزش زبان

هدف از تشكيل اين دوره تربيت افراد متخصص براي تدريس زبان انگليسي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و برآوردن نياز جامعه است. طول دوره 2 سال و تعداد واحدهاي درسي آن 32 واحد مي باشد كه شامل 28 واحد نظري و 4 واحد پايان نامه است.

دوره دكتريمديران گروه زبان و ادبيات انگليسي از سال 62 تا كنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر مرضيه سميعي استاديار 62 تا 64
محمد هادي كاميابي مربي 65 تا 67
ابوالقاسم پوزش مربي 67 تا69
غلامحسين خاوري مربي 69 تا70
دكتر بهرام طوسي استاديار 70 تا 72
ابوالقاسم پوزش مربي 73 تا78
دكتر علي خزاعي فريد استاديار 78 تا 80
دكتر آذر حسيني فاطمي استاديار 80 تا 84
دكتر بهزاد قتسولي استاديار 84 تا 86
دكتر شهره شاهسوندي استاديار 86  تا 88
دكتر محمد رضا هاشمي استاديار 88  تا 90
دكتر آذر حسيني فاطمي استاديار 90  ادامه دارد


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري
مترجمی زبان انگلیسی  -  -  برنامه تحصيلي  -
آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )  -  -  وجود دارد  -
مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )  -  -  -  -
آموزش زبان انگلیسی  -  -  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي
ترجمه  -  -  -  وجود دارد
زبان و ادبیات انگلیسی  -  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي  -


ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي | الهيات شهيد مطهري | تربيت بدني و علوم ورزشي | دامپزشكي | علوم اداري و اقتصادی | علوم | علوم تربيتي | علوم رياضي | كشاورزي | مهندسي | معماری، شهرسازی و هنر اسلامی | منابع طبيعي و محيط زيست | پژوهشکده علوم گياهي | مرکز آموزش های الکترونیکی